Đóng

23/04/2019

Bộ máy tổ chức Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

Ban giám đốc Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố gồm 04 thành viên:

 • Giám đốc
 • Phó Giám đốc phụ trách Tổ chức nhân sự – Tiền lương, Dịch vụ.
 • Phó Giám đốc phụ trách Nghiệp vụ, Nghiên cứu phát triển.
 • Phó Giám đốc phụ trách Giáo vụ, Hành chính quản trị.

 Có 07 phòng chức năng gồm:

 • Phòng Nghiệp vụ.
 • Phòng Giáo vụ.
 • Phòng Tổ chức nhân sự – Tiền lương.
 • Phòng Tài chính – Kế toán.
 • Phòng Hành chính – Quản trị.
 • Phòng Dịch vụ.
 • Phòng Nghiên cứu và phát triển

  SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC NHÀ VĂN HÓA PHỤ NỮ THÀNH PHỐ
  SO DO TO CHUC2.12.2020

Bài viết liên quan