Đóng

23/07/2019

Giáo viên dạy Cắt uốn tóc – Tạo mẫu tóc

Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn
Tham gia giảng dạy tại NVH Phụ nữ TP từ năm 1998

gv_son

Giáo viên: Nguyễn Văn Vinh

Tham gia giảng dạy tại NVH Phụ nữ TP từ năm 2006

gv_vinh

Giáo viên: Quách Ngọc Mai

Tham gia giảng dạy tại NVH Phụ nữ TP từ năm 2007

gv_mai

Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Hoa

Tham gia giảng dạy tại NVH Phụ nữ TP từ năm 2003

gv_hoa

Giáo viên: Nguyễn Phú Thạch

Tham gia giảng dạy tại NVH Phụ nữ TP từ năm 2014

gv_nguyenphuthach

Giáo viên: Trần Công Hùng

Tham gia giảng dạy tại NVH Phụ nữ TP từ năm 2013

tranconghung_cut

Giáo viên: Dương Tấn Đạt

Tham gia giảng dạy tại NVH Phụ nữ TP từ năm 2015

DuongtanDat

Giáo viên: Nguyễn Phước Quang

Tham gia giảng dạy tại NVH Phụ nữ TP từ năm 1988

gv_quang

Giáo viên: Nguyễn Phú Thuận

Tham gia giảng dạy tại NVH Phụ nữ TP từ năm 2014

gv_npthuan

Giáo viên: Nguyễn Phú Thái

Tham gia giảng dạy tại NVH Phụ nữ TP từ năm 2013

clbtoc_npthai

 

Bài viết liên quan