Đóng

27/11/2019

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2020

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2020

KHÓA 01/2020: nhận ghi danh từ ngày 09/12/2019 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 18/12/2019 (thứ tư), bế giảng ngày 15/01/2020 (thứ tư)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 19/12/2019 (thứ năm), bế giảng ngày 14/01/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 19/12/2019 (thứ năm), bế giảng ngày 14/01/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 21/12/2019 (thứ bảy), bế giảng ngày 12/01/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 22/12/2019 (chủ nhật), bế giảng ngày 12/01/2020 (chủ nhật)


KHÓA 02/2020: nhận ghi danh từ ngày 06/01/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 03/02/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 28/02/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 04/02/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 29/02/2020 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 04/02/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 27/02/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 08/02/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 01/03/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 09/02/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 01/03/2020 (chủ nhật)


KHÓA 03/2020: nhận ghi danh từ ngày 24/02/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 04/3/2020 (thứ tư), bế giảng ngày 30/3/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 05/3/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 31/3/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 05/3/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 31/3/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 07/3/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 29/3/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 08/3/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 29/3/2020 (chủ nhật)


KHÓA 04/2020: nhận ghi danh từ ngày 23/3/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 06/4/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 04/5/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 07/4/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 07/5/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 07/4/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 05/5/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 04/4/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 26/4/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 05/4/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 26/4/2020 (chủ nhật)


KHÓA 05/2020: nhận ghi danh từ ngày 22/4/2020 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 08/5/2020 (thứ sáu), bế giảng ngày 03/6/2020 (thứ tư)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 09/5/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 04/6/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 12/5/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 04/6/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 09/5/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 31/5/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 10/5/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 31/5/2020 (chủ nhật)


KHÓA 06/2020: nhận ghi danh từ ngày 25/5/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 08/6/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 03/7/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 09/6/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 04/7/2020 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 09/6/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 02/7/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 13/6/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 05/7/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 14/6/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 05/7/2020 (chủ nhật)

 


 

KHÓA 07/2020: nhận ghi danh từ ngày 22/6/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 06/7/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 31/7/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 07/7/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 01/8/2020 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 07/7/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 30/7/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 11/7/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 02/8/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 12/7/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 02/8/2020 (chủ nhật)


 

KHÓA 08/2020: nhận ghi danh từ ngày 22/7/2020 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 05/8/2020 (thứ tư), bế giảng ngày 31/8/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 06/8/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 01/9/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 06/8/2020 (thứ năm), bế giảng ngày  01/9/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 08/8/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 30/8/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 09/8/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 30/8/2020 (chủ nhật)


 

KHÓA 09/2020: nhận ghi danh từ ngày 24/8/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 07/9/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 02/10/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 08/9/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 03/10/2020 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 08/9/2020 (thứ ba), bế giảng ngày  01/10/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 12/9/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 04/10/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 13/9/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 04/10/2020 (chủ nhật)


 

KHÓA 10/2020: nhận ghi danh từ ngày 21/9/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 05/10/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 30/10/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 06/10/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 31/10/2020 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 06/10/2020 (thứ ba), bế giảng ngày  29/10/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 10/10/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 01/11/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 11/10/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 01/11/2020 (chủ nhật)


 

KHÓA 11/2020: nhận ghi danh từ ngày 19/10/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 04/11/2020 (thứ tư), bế giảng ngày 30/11/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 05/11/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 01/12/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 05/11/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 01/12/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 07/11/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 29/11/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 08/11/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 29/11/2020 (chủ nhật)


 

KHÓA 12/2020: nhận ghi danh từ ngày 23/11/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 02/12/2020 (thứ tư), bế giảng ngày 28/12/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 03/12/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 29/12/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 03/12/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 29/12/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 05/12/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 27/12/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 06/12/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 27/12/2020 (chủ nhật)

Bài viết liên quan