Đóng

14/12/2020

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2021

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2021

KHÓA 01/2021: nhận ghi danh từ ngày 28/12/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 11/01/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 05/02/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 12/01/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 06/02/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 12/01/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 04/02/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 10/01/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 06/02/2021 (thứ bảy)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 10/01/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 31/01/2021 (chủ nhật)


KHÓA 02/2021: nhận ghi danh từ ngày 27/01/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 22/02/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 19/3/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 23/02/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 20/3/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 23/02/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 18/3/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 27/02/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 21/3/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 28/02/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 21/3/2021 (chủ nhật)


KHÓA 03/2021: nhận ghi danh từ ngày 10/3/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 22/3/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 16/4/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 23/3/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 17/4/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 23/3/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 15/4/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 27/3/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 18/4/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 28/3/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 18/4/2021 (chủ nhật)


KHÓA 04/2021: nhận ghi danh từ ngày 07/4/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 19/4/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 21/5/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 20/4/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 20/5/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 20/4/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 18/5/2021 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 24/4/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 23/5/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 25/4/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 23/5/2021 (chủ nhật)


KHÓA 05/2021: nhận ghi danh từ ngày 12/5/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 24/5/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 18/6/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 25/5/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 19/6/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 25/5/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 17/6/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 29/5/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 20/6/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 30/5/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 20/6/2021 (chủ nhật)


KHÓA 06/2021: nhận ghi danh từ ngày 09/6/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 21/6/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 16/7/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 22/6/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 17/7/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 22/6/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 15/7/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 26/6/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 18/7/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 27/6/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 18/7/2021 (chủ nhật)


KHÓA 07/2021: nhận ghi danh từ ngày 07/7/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 19/7/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 13/8/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 20/7/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 14/8/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 20/7/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 12/8/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 24/7/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 15/8/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 25/7/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 15/8/2021 (chủ nhật)


KHÓA 08/2021: nhận ghi danh từ ngày 04/8/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 16/8/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 13/9/2021 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 17/8/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 16/9/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 17/8/2021 (thứ ba), bế giảng ngày  14/9/2021 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 21/8/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 19/9/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 22/8/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 19/9/2021 (chủ nhật)


KHÓA 09/2021: nhận ghi danh từ ngày 06/9/2021 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 20/9/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 15/10/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 21/9/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 16/10/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 21/9/2021 (thứ ba), bế giảng ngày  14/10/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 25/9/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 17/10/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 26/9/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 17/10/2021 (chủ nhật)


KHÓA 10/2021: nhận ghi danh từ ngày 06/10/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 18/10/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 12/11/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 19/10/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 13/11/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 19/10/2021 (thứ ba), bế giảng ngày  11/11/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 23/10/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 14/11/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 24/10/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 14/11/2021 (chủ nhật)


KHÓA 11/2021: nhận ghi danh từ ngày 03/11/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 17/11/2021 (thứ tư), bế giảng ngày 13/12/2021 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 18/11/2021 (thứ năm), bế giảng ngày 14/12/2021 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 18/11/2021 (thứ năm), bế giảng ngày 14/12/2021 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 20/11/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 12/12/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 21/11/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 12/12/2021 (chủ nhật)

Bài viết liên quan